زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی

فرق آب مقطر با آب دیونیزه | 5 نکته مهم

به طور خلاصه، اگرچه می توانید آب دیونیزه بنوشید، اما همیشه به یاد داشته باشید که طبق نظر گروه فیزیک ایلینوی، همه آنها برای مصرف عموم مناسب نیستند. این به این دلیل است که آب دیونیزه شده در آزمایشگاه و شرکت های بزرگ تولید کننده حاوی رزین های تخصصی است که یون ها را حذف می کند.