زلال طب شیمی: تولیدکننده آب دیونیزه و لوازم دندانپزشکی

زلال طب شیمی

تولیدکننده ملزومات دندانپزشکی

زلال طب شیمی
کودهای فسفاته چه ترکیباتی هستند ؟ کود شیمیایی سیاه چیست ؟ مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات چگونه موجب رشد مناسب گیاهان می شوند ؟ در این مقاله قصد داریم به این سولات پاسخ دهیم. فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است و مهمترین نقش آن درفرایند تولید و انتقال

فهرست آنچه در این مقاله میخوانید

کودهای فسفاته چه ترکیباتی هستند ؟ کود شیمیایی سیاه چیست ؟ مونو آمونیوم فسفات و دی آمونیوم فسفات چگونه موجب رشد مناسب گیاهان می شوند ؟ در این مقاله قصد داریم به این سولات پاسخ دهیم.

فسفر بعد از نیتروژن مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است و مهمترین نقش آن درفرایند تولید و انتقال انرژی می باشد.
فسفر بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت  اسیدهای نوکلئیک  نقش دارد این اسید ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه میباشد  بنابراین نقش مهمی در بازتولید گیاهی و فعالیت متابولیکی گیاه نقش دارد که به طور غیرمستقیم برعملکرد محصولات تاثیر میگذارد.
فسفر بصورت ترکیبات آلی فیتات در گیاه ذخیره میشودو این عنصر در تشکیل بذر نقش اساسی داشته و به مقدار زیاد در بذر یافت میشود
.همچنین در فرایندهای انتقال انرژی زیستی حیاتی برای زندگی و رشد، حیاتی است.
فسفر برای افزایش تولید دانه، بهبود کیفیت محصول، مقاومت بیشتر ساقه، افزایش رشد ریشه و بلوغ زودهنگام محصول مناسب است


فسفر یک ماده مغذی درگیاهان است اما بعنوان یک ماده مغذی در خاک اعمال میشود. فسفر در خاک بصورت سنگ فسفات،خاک فسفات و ترکیبات آلی فسفات وجود دارد و شکل معدنی آن بیشتر از شکل آلی می باشد.
میزان فسفر بخصوص به شکل آلی در افق های سطحی بیشتر از افق های زیرین خاک میباشد
فسفر موجود در کود شیمیایی سیاه معمولا به صورت یون های HPO4-2 و H2PO4می باشد که فرم های قابل جذب در گیاهان است.
بطور سنتی درصد فسفر کودهای شیمیایی را به صورت درصد اکسید فسفر(P2O5) بیان میکنند.
به طور میانگین یک سوم تا دوسوم کود فسفره ای که به خاک داده میشود در سال اول بصورت قابل جذب برای گیاه است و بخش کمی نیز در طی سال های آینده جذب میشود.
غلظت فسفات محلول در خاک خیلی پایین است و مقدار فسفر ثابت است.(مقدار متوسط در خاک 0.22الی1% میباشد و متوسط غلظت آن 1تا5 % است) گیاهان بیشتر فسفر را از خاک جذب میکنند و مقدار جذب فسفر از خاک به بافت و ترکیب خاک، مقدار کود فسفر مصرفی، نحوه کود دهی و pH آن بستگی دارد.(مناسبترین pH برای جذب فسفر از خاک توسط درختان میوه 5/6 تا7 میباشد)
میزان محلول بودن و حرکت کود فسفر در خاک بسیار محدود است باید کود را قبل از کاشت به خاک داد و مستقیما به صورت نواری در نزدیکی ریشه گیاه قرار داد.
فسفر باقی مانده و جذب نشده در خاک  میتواند باعث الودگی اب ها شود و این الودگی آب ها تاثیراتی بر روی زمین ها کشارزی میگذارد.
آبی که با فسفر آلوده شده باشد آب آئوتروفیکی نامیده میشود و از معایب این آب ها رشد بیش از حد گیاهان و جلبک ها در اطراف این آب ها است. که میتواند برای نوشیدن ، صنعت ماهیگری مشکل ایحاد کند.

.

شایع ترین کود های فسفات در زیر آمده است :

سوپر فسفات:

تک (SSP)، دی سوپر فسفات (DSP) و تری سوپر فسفات (TSP) هنگامی که بیشترین نوع کود را داشتند، با غلظت P2O5 حدود 12٪ تا 46٪ بود. با این حال، محبوبیت آنها در دهه های اخیر کاهش یافته است.

فسفات آمونیاک ؛ فسفات دی آمونیوم (DAP) و مونوم آمونیوم   (MAP) 

این نوع از کود شیمیایی که پرمصرف ترین نوع کودهای فسفاته می باشد گاهی با نام کود شیمیایی سیاه نیز شناخته می شود. شامل واکنش WPA با آمونیاک است. با توجه به مزایای  نیتروژن و فسفات با هم، این نوع کود شیمیایی سیاه برای تبدیل شدن به بهترین کود که بیش از 50 درصد از کل کود مصرفی را تشکیل می دهند، تکامل یافته است.

.

کودهای مخلوط (NPK,NPS)

سایر کودهای پیچیده حاوی ترکیبی از مواد مغذی اولیه و ثانویه و همچنین میکرو ارگانیسم ها. تقاضا برای این کود ها همچنان به سرعت رشد می کند، به خصوص برای کسانی نیاز به کودهایی دارند که حاوی گوگرد و عناصر مختلف (روی، بروم، مولیبدن، مس، منگنز و آهن)باشد.
فسفر، همراه با نیتروژن و پتاسیم، یکی از سه عنصر مهم مغذی است که گیاهان نیاز دارند و ماده اصلی در کود سیاه است. نگهداری در سطوح مناسب کمک می کند تا گیاه انرژی به دست آورد و ذخیره کند، و همچنین انتقال آن در سراسر گیاه نه تنها  باعث رشد ریشه ها، گل ها و میوه ها می شود، بلکه برای شادابی سبزیجات مصرفی میشود همچنین به باغبانانی که برای برداشت های اولیه از محصولاتشان مراقبت می کنند، به پیشرفت زودرس کمک می کند
فسفر در بسیاری از مواد طبیعی وجود دارد، مواد آلی مانند کود کمپوست و ورمی کمپوست دارای مقداری فسفر به شکل آلی می باشند.

فسفر همچنین می تواند در منازل یا به صورت مستقل و یا در ترکیب با سایر مواد مغذی اصلی، نیتروژن و پتاسیم خریداری شود. این دومین ماده غذایی در استاندارد کود مخلوط است که به عنوان
N-P-K برچسب گذاری شده است.

.

شکل بالا نمای کلی رفتار فسفر را در خاک نشان می دهد. خاک، کلید تغذیه گیاهان است زیرا تمام فسفر هایی که توسط گیاهان مصرف می شود از فسفر حل شده در محلول خاک بدست می آید.
از آنجائیکه مقدار فسفر محلول خاك بسیار پایین است، در طی فصل رشد باید آن را تا 500 بار افزایش داد تا نیازهای تغذیه ای محصول معمولی را تامین كند. اگرچه در هر زمان فسفر بسیار کمی در محلول خاک وجود دارد، اما فسفر در بیشتر خاک ها وجود دارد. بیشتر فسفر خاک در مواد آلی خاک یا در مواد معدنی خاک وجود دارد. بخش بزرگی از فسفر در هر دو این فاکتورها در فرم های بسیار پایدار و در دسترس نیست، در حالی که نسبت بسیار کمی موجود است که می تواند در خاک حل شود و توسط گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.
فسفر پویا و در دسترس در این فراکسیون ها، مانند فسفر اضافه شده در کود ، می تواند به سرعت به شکل پایدار و غیر قابل دسترس در خاک ثابت شود. به همین دلیل با مدیریت بهینه، کارایی جذب فسفر بسیار پایین است، معمولا کمتر از 20 درصد است. در همان زمان که فسفر محلول خاك توسط جذب محصول كاهش مي يابد، فسفر غيرفعال مي تواند به آرامي به فرم هاي موجود براي پر كردن محلول خاك آزاد شود. این انتشار آهسته می تواند رشد گیاه را در بسیاری از سیستم های طبیعی حفظ کند، اما معمولا به اندازه کافی سریع نیست که بتواند فسفر مناسب را در سیستم های پرورش یافته تحت تاثیر قرار دهد به همین دلیل باید فسفر مکمل در قالب کود یا بقایای محصول به خاک اضافه شود.
در دسترس بودن فسفر آلی به فعالیت میکروبی بستگی دارد تا مواد آلی را از بین ببرد و این فسفر را به شکل های موجود آزاد کند. بنابراین، در دسترس بودن فسفر آلی بسیار وابسته به شرایط خاک و آب و هوا داردکه بر فعالیت میکروبی تاثیر می گذارد. تبدیل فسفر آلی به اشکال معدنی به واسطه pH مطلوب خاک و سطوح مواد مغذی، خواص فیزیکی خاک و شرایط مرطوب مورد توجه قرار بگیرد.
فسفر معدنی با چسبندگی مختلف به ترکیبات آهن و آلومینیوم در خاک محدود است. جایگزینی محلول خاک با فسفات از اشکال غیر معدنی ناشی از انحلال کم این مواد معدنی است. محلول بودن ترکیبات حاوی فسفر به طور مستقیم با pH خاک مرتبط است. محدوده PH بیشترین فسفر در دسترس بودن 6.0 تا 7.0 است. در pH پایین، زمانی که خاک بسیار اسیدی است، آهن و آلومینیوم بیشتری برای تشکیل ترکیبات فسفات نامحلول در دسترس هستند و بنابراین فسفات کمتر در دسترس است. در pH بسیار زیاد، فسفر میتواند با کلسیم بیش از حد واکنش دهد و همچنین ترکیبات موجود در خاک را تشکیل دهد

مشخصات فنی برخی از کودهای سیاه (فسفاته) 

کود دی آمونیوم فسفاتDAP

قطر دانه ها دارای 2تا4 میلیمتر و بر روی درختان میوه اثر مشابه سوپرفسفات تریپل (TSP) است و خاصیت اسید زدایی این کود به علت یون آمونیوم موجود در آن بیشتر از سوپر فسفات میباشد.

کود سوپرفسفات تریپل(غلیظ)

قطر دانه ها 2 تا 4 میلیمتر است و اندکی اسیدزا بوده ولی در خاک های اهکی تاثیری بر روی pH خاک ندارد.برخلاف سوپر فسفات ساده ، گچ به صورت ناخالص در این کود وجود ندارد.

کود مونو فسفات آمونیوم(MAP)

کودی محلول در سیستم آبیاری قطره ای و سایر روش های آبیاری تحت فشار میتوان از آن به سهولت استفاده کرد

مونو آمونیوم فسفات

ثبت سفارش استعلام قیمت تماس 68423

شرکت زلال طب شیمی یک تولید کننده مورد اعتماد لوازم یکبار مصرف و بهداشتی دندانپزشکی با ارائه محصولات ضروری که در حفظ سلامت و تندرستی بیماران  دندانپزشکی نقش اساسی دارد.

شرکت زلال طب شیمی به تولید لوازم دندانپزشکی با کیفیت، استاندارد و استریل با پیام اصلی مقاله مطابقت دارد. 

بهداشت  ابزار و تجهیزات دندانپزشکی  در دنداپزشکی حرف اول را می زند. استفاده از سینی یکبارمصرف و سایز لواز مصرفی  یکبار مصرف استاندارد نه تنها ایمنی بیماران  را تضمین می کند، بلکه به جلوگیری از انتقال عفونت ها، ارتقاء یک محیط دندانی سالم و ایمن برای کودکان کمک می کند.

 تعهد شرکت زلال به تولید لوازم بهداشتی دندان، جزء مهمی از تلاش گسترده تر برای حفظ سلامت دهان و دندان کودکان است، ماموریتی که در مقاله به آن اشاره شده است. محصولات با کیفیت آنها به حفظ استانداردهای بهداشتی، ایمنی و بهداشتی ضروری برای مراقبت از دندان کودکان کمک می کند.